پکیج های صعود قلل

شما می توانید هر قله ای را در هر زمانی که تمایل دارید صعود کنید با بهترین مربیان فدراسیون کوهنوردی

ویژه
صعود یک روزه
250000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
حداکثر ارتفاع 4000
سرویس رفت و برگشت
آموزشی و صعود
همراهی مربی
تامین لوازم گروهی
ویژه
صعود دو روزه
500000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
حداکثر ارتفاع 4400
سرویس رفت و برگشت
آموزشی و صعود
همراهی مربی فدراسیون
تامین لوازم گروهی
ویژه
صعود سه روزه
850000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
حداکثر ارتفاع 5600
سرویس رفت و برگشت
آموزشی و صعود
همراهی مربی فدراسیون
تامین لوازم گروهی
ویژه قله ها
پکیج صعود قله دماوند
950000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
ارتفاع 5609 متر
سرویس رفت و برگشت
صعود با دو برنامه آمادگی رایگان
همراهی مربی رسمی فدراسیون
بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت
تامین لوازم گروهی
دارای مجوز باشگاه
ویژه قله ها
پکیج صعود قله علم کوه
950000 تومان
تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
حداکثر ارتفاع 4800
سرویس رفت و برگشت از تهران
صعود با دو برنامه آمادگی رایگان
همراهی مربی رسمی فدراسیون
بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت
تامین لوازم گروهی
دارای مجوز باشگاه
ویژه قله ها
پکیج صعود 31 قله
25000000 تومان
8 ماهه
تعداد شرکت کنندگان 12 نفر
حداکثر ارتفاع 5609
آموزش کامل رایگان
صعود با دو برنامه آمادگی رایگان
همراهی مربی رسمی فدراسیون
بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت
تامین لوازم گروهی
دارای مجوز باشگاه