پکیج های صعود قلل

شما می توانید هر قله ای را در هر زمانی که تمایل دارید صعود کنید با بهترین مربیان فدراسیون کوهنوردی

صعود سه روزه

850000
 • تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
 • حداکثر ارتفاع 5600
 • سرویس رفت و برگشت
 • آموزش+صعود
 • همراه مربی رسمی فدراسیون کوهنوردی
 • تأمین لوازم گروهی
سفارش دهید

صعود دو روزه

500000
 • تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
 • حداکثر ارتفاع 4400
 • سرویس رفت و برگشت
 • آموزش+صعود
 • همراه مربی رسمی فدراسیون کوهنوردی
 • تأمین لوازم گروهی
سفارش دهید

پکیج صعود یک روزه

250000
 • تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
 • حداکثر ارتفاع 4000
 • سرویس رفت و برگشت
 • آموزشی و صعود
 • همراهی مربی
 • تامین لوازم گروهی
سفارش دهید

پکیج صعود 31 قله

250000008 ماهه
 • تعداد شرکت کنندگان 12 نفر
 • حداکثر ارتفاع 5609
 • سرویس رفت و برگشت
 • آموزش کامل رایگان
 • همراه مربی رسمی فدراسیون کوهنوردی
 • تأمین لوازم گروهی
 • بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت
 • مجوز باشگاهی
سفارش دهید

پکیج صعود قله علم کوه

950000
 • تعداد شرکت کنندگان 3 نفر
 • حداکثر ارتفاع 4800
 • سرویس رفت و برگشت از تهران
 • صعود با دو برنامه آمادگی رایگان
 • همراهی مربی رسمی فدراسیون کوهنوردی
 • تأمین لوازم گروهی
 • بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت
 • مجوز باشگاهی
سفارش دهید

پکیج صعود قله دماوند

950000
 • تعداد شرکت کننده 3 نفر
 • ارتفاع 5609 متر
 • سرویس رفت و برگشت
 • صعود با دو برنامه آمادگی رایگان
 • همراهی مربی رسمی فدراسیون کوهنوردی
 • تأمین لوازم کوهنوردی
 • بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت
 • دارای مجوز باشگاه
سفارش دهید